CHƯƠNG 2: LUYỆN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000