Trang chủ Đề thi HSG số 9 – Lớp 4

Đề thi HSG số 9 – Lớp 4

  • Số lượt tham gia: 33 lượt
  • Số câu: câu
  • Thời gian làm bài: phút

Hocthattot gửi đến bạn Đề thi HSG số 9 – Lớp 4

Trích tài liệu:

Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 5 thì ta được số mới mà tổng của số đã cho và số mới bằng 678.

Bài 3: Tủ sách nhà bạn An có hai ngăn. Nếu chuyển 8 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở hai ngăn sẽ bằng nhau, nhưng nếu chuyển 6 quyển ở ngăn dưới lên ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 1/3 số sách ở ngăn trên. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Xem chi tiết:

60

Chúc mừng

Đã hoàn thành bài Kiểm tra phút
Đề thi HSG số 9 – Lớp 4

Số câu hỏi trả lời đúng:

Thời gian làm bài:

Đề thi HSG số 9 – Lớp 4

Thời gian còn lại

00:0-1:60
00:00:00

Số câu đã làm

Câu chưa làm

Câu đã làm

Câu chưa chắc chắn

Câu trả lời đúng

Câu trả lời sai