Trang chủ Đề thi HSG số 10 – Lớp 4

Đề thi HSG số 10 – Lớp 4

  • Số lượt tham gia: 63 lượt
  • Số câu: câu
  • Thời gian làm bài: phút

Hocthattot gửi đến bạn Đề thi HSG số 10 – Lớp 4

Trích tài liệu:

Bài 1: Tìm x

a) 420 : (x : 39) = 105                                  b) 200 – 18 : ( 372 : 3 : x – 1) – 28 = 166

Bài 2: Tính nhanh:

a) (1 + 3 + 5 + 7 + … + 97 + 99) × ( 45 × 3 – 45 × 2 – 45)

b) 57 × 36 + 114 × 32 – 1999 – 2001

Xem chi tiết:

60

Chúc mừng

Đã hoàn thành bài Kiểm tra phút
Đề thi HSG số 10 – Lớp 4

Số câu hỏi trả lời đúng:

Thời gian làm bài:

Đề thi HSG số 10 – Lớp 4

Thời gian còn lại

00:0-1:60
00:00:00

Số câu đã làm

Câu chưa làm

Câu đã làm

Câu chưa chắc chắn

Câu trả lời đúng

Câu trả lời sai