Đề kiểm tra tháng 10

  • Số lượt tham gia: 17 lượt
  • Số câu: 20 câu
  • Thời gian làm bài: 45 phút

Đề kiểm tra tháng 10

60

Chúc mừng

Đã hoàn thành bài Kiểm tra 45 phút
Đề kiểm tra tháng 10

Số câu hỏi trả lời đúng:

Thời gian làm bài:

Đề kiểm tra tháng 10

Câu số 1

Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

52 + … = 100

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 48
Đáp án chi tiết

Ta có: 52 + 48 = 100

Vậy số cần điền là: 48.

Câu số 2

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

26 + 47 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 73
Đáp án chi tiết

Đặt phép tính, ta được:

26 + 47 = 73

Câu số 3

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

19 + 16 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 35
Đáp án chi tiết

Đặt phép tính, ta được: 19 + 16 = 35

Câu số 4

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

36 + 7 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 43
Đáp án chi tiết

Đặt phép tính ta được:

36 + 7 = 43.

Câu số 5

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

18kg + 8kg + 4kg = … kg

Đáp án: ... kg.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 30
Đáp án chi tiết

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải

Lưu ý phải viết kèm tên đơn vị đo khối lượng vào kết quả tính

18kg + 8kg + 4kg

= 26kg + 4kg

= 30kg

Vậy đáp án cần điền là 30.

Câu số 6

Bạn Vân đọc được 19 trang sách, bạn Vũ đọc ít hơn bạn Vân 8 trang sách

Vậy bạn Vũ đọc được … trang sách.

Đáp án: ... trang.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 11
Đáp án chi tiết

Số trang sách bạn Vũ đọc được là;

19 – 8 = 11 (trang)

Câu số 7

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

46 + 27 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 73
Đáp án chi tiết

46 + 27 = 73

Câu số 8

Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

36 + 8 … 38 + 7

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: <
Đáp án chi tiết

Ta có:

Vế trái: 36 + 8 = 44

Vế phải: 38 + 7 = 45

Mà 44 < 45

Nên 36 + 8 < 38 + 7

Vậy ta dấu cần điền là: <

Câu số 9

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + 4 + 19 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 30
Đáp án chi tiết

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải

7 + 4 + 19

= 11 + 19

= 30

Vậy số cần điền là 30.

Câu số 10

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + 6 + 27 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 40
Đáp án chi tiết

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải

7 + 6 + 27

= 13 + 27

= 40

Vậy số cần điền là 40.

Câu số 11

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lớp 2A có: 36 quyển báo

Lớp 2A ít hơn lớp 2B: 18 quyển báo

Lớp 2B có: … quyển báo.

Đáp án: ... quyển.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 54
Đáp án chi tiết

Lớp 2B có số quyển báo là:

36 + 18 = 54 (quyển)

Câu số 12

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Nga có: 14 chiếc bút

Bình nhiều hơn Nga: 26 chiếc bút

Bình có: … chiếc bút.

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

40 chiếc bút

Đáp án chi tiết

Bình có số chiếc bút là:

14 + 26 = 40 (chiếc)

Câu số 13

Đoạn thẳng MN dài 12cm, đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN 8cm. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án: ... cm.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 20
Đáp án chi tiết

Đoạn thẳng PQ dài số xăng-ti-mét là:

12 + 8 = 20 (cm)

Câu số 14

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hoa có: 38 cái bưu ảnh

Hoa ít hơn Hà: 9 bưu ảnh

Hà có: ? cái bưu ảnh.

Đáp án: ... cái.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 47
Đáp án chi tiết

Số bưu ảnh Hà có là:

38 + 9 = 47 (cái)

Câu số 15

My có 24 cái bánh, Vi có nhiều hơn My 16 cái bánh. Hỏi Vi có bao nhiêu cái bánh?

Đáp án: ... cái.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 40
Đáp án chi tiết

Vi có số cái bánh là:

24 + 16 =40 (cái)

Câu số 16

Kể tên các hình tứ giác có trong hình?

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

ABCD và MNPQ

Đáp án chi tiết

Ta đọc tên lần lượt theo tên các đỉnh của hình

Như trên các hình tứ giác là: ABCD và MNPQ.

Câu số 17

Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ dưới dây:

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

2

Đáp án chi tiết

Có 2 hình chữ nhật là 2 hình có đường viền tô màu đen

Câu số 18

Có bao nhiêu hình tứ giác trong các hình trên?

 

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 3
Đáp án chi tiết

Các hình tứ giác là: Hình 1, hình 3, hình 4.

Câu số 19

Trong hình có bao nhiêu hình chữ nhật?

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

6 hình

Đáp án chi tiết

Trong hình có các hình chữ nhật là:

Hình ABNM, hình ABPQ, hình ABCD, hình MNPQ, hình MNCD, hình QPCD

Nên trong hình có 6 hình chữ nhật

Vậy ta chọn phương án 3.

Câu số 20

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

28 + 29 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 57
Đáp án chi tiết

Đặt phép tính ta được:

28 + 29 = 57

Thời gian còn lại

00:44:60
00:00:00

Số câu đã làm

Câu chưa làm

Câu đã làm

Câu chưa chắc chắn

Câu trả lời đúng

Câu trả lời sai

Các đề thi liên quan

Các đề thi xem nhiều