Đề kiểm tra tháng 10

  • Số lượt tham gia: 58 lượt
  • Số câu: 20 câu
  • Thời gian làm bài: 45 phút

Đề kiểm tra tháng 10

60

Chúc mừng

Đã hoàn thành bài Kiểm tra 45 phút
Đề kiểm tra tháng 10

Số câu hỏi trả lời đúng:

Thời gian làm bài:

Đề kiểm tra tháng 10

Câu số 1

Đổi số đo độ dài sau ra phân số thập phân: 4cm = … m

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

B.

Đáp án chi tiết

1m = 100cm nên 4cm = m

Câu số 2

Số thập phân 0, 0006 đọc là:

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

C. Không phẩy không không không sáu

Đáp án chi tiết

Để đọc một số thập phân ta đọc lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp.

Đầu tiên ta đọc phần nguyên trước, sau đó đọc đến dấu “phẩy”

rồi đọc phần thập phân.

Nên số thập phân 0,0006 đọc là: Không phẩy không không không sáu

Vậy đáp án đúng là: Không phẩy không không không sáu

Câu số 3

Số thập phân 64,32 đọc là:

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

B. Sáu mươi tư phẩy ba mươi hai

Đáp án chi tiết

Để đọc một số thập phân ta đọc lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp.

Đầu tiên ta đọc phần nguyên trước, sau đó đọc đến dấu “phẩy”

rồi đọc phần thập phân.

Nên số thập phân 64,32 đọc là: Sáu mươi tư phẩy ba mươi hai 

Vậy đáp án đúng là: Sáu mươi tư phẩy ba mươi hai.

Câu số 4

Viết số  thích hợp vào ô trống sau: 11,8dm = … cm.

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

C. 118

Đáp án chi tiết

11,8dm = 110cm + 8cm = 118cm

Câu số 5

Viết số thập phân  thích hợp vào ô trống sau:

 

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

C. 4,5

Đáp án chi tiết

Câu số 6

Viết số thập phân  thích hợp vào ô trống sau:

(Viết dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 9,375
Đáp án chi tiết

Ta có:

Câu số 7

Viết số thập phân sau thành hỗn số có phần phân số là phân số tối giản: 8,005 = ….

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

A.

Đáp án chi tiết

Ta có:

Câu số 8

Viết số thập phân sau thành hỗn số có phần phân số là phân số tối giản: 32,05 = …

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

A.

Đáp án chi tiết

Câu số 9

Viết gọn số thập phân 307,050 = …

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

C. 307,05

Đáp án chi tiết

Ta có 307,050 = 307,05

Xét 4 đáp án đã cho ta thấy chỉ có đáp án 307,05 là đáp án đúng

Vậy đáp án đúng  là 307,05

Câu số 10

Viết gọn số thập phân 42,0200 = …

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

B. 42,02

Đáp án chi tiết

Ta có 42,0200 = 42,02

Xét 4 đáp án đã cho ta thấy chỉ có đáp án 42,02 là đáp án đúng

Vậy đáp án đúng  là: 42,02

Câu số 11

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

3,64 … 4,73

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: <
Đáp án chi tiết

Ta thấy hai số đã cho có phần nguyên: 3 < 4 nên số 3,64 < 4,73

Vậy đáp án cần điền là dấu: <

Câu số 12

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

10,306 … 9,135

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: >
Đáp án chi tiết

Ta thấy hai số đã cho có phần nguyên: 10 > 9 nên số 10, 306 > 9,135

Vậy đáp án cần điền là dấu: >

Câu số 13

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

78,39 … 75,481

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: >
Đáp án chi tiết

Ta thấy hai số thập phân 78,39 và 75,481

 Có phần nguyên 78 > 75 nên số thập phân 78,39 > 75,481

Vậy đáp án đúng là dấu: >

Câu số 14

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9hm7dm = … dm.

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 9007
Đáp án chi tiết

Ta có 

1hm = 1000dm 

Nên 9hm 7dm = 1000 dm x 9 + 7 dm = 9007dm

Vậy đáp án cần điền là: 9007

Câu số 15

Viết số thích hợp vào chỗ chấm sau:

7km 8m = … m.

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 7008
Đáp án chi tiết

Ta có 

1km = 1000m 

Nên 7km 8m = 1000m x 7 + 8m = 7008m

Vậy đáp án cần điền là: 7008

Câu số 16

Viết số thích hợp vào chỗ chấm sau:

12,4m = … dm.

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 124
Đáp án chi tiết

12,4m = 120dm + 4dm = 124dm.

Câu số 17

Viết số thích hợp vào chỗ chấm sau:

15,3km = … m.

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 15300
Đáp án chi tiết

15,3km = 15000m + 300m = 15300m

Câu số 18

Viết  số thập phân (gọn nhất) thích hợp vào ô trống sau: 3km 6hm = … km.

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

B. 3,6

Đáp án chi tiết

3km 6hm = 3 km + 0,6km  = 3,6km

Câu số 19

Viết số thích hợp vào ô trống sau: 5,5m = … dm.

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 55
Đáp án chi tiết

1m = 10dm

Suy ra 5,5m = 50dm + 5dm = 55dm

Câu số 20

Đổi số đo độ dài sau ra phân số thập phân: 1dm = … m

Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng:

A.

Đáp án chi tiết

1m = 10dm nên 1dm = m

Thời gian còn lại

00:44:60
00:00:00

Số câu đã làm

Câu chưa làm

Câu đã làm

Câu chưa chắc chắn

Câu trả lời đúng

Câu trả lời sai

Các đề thi liên quan

Các đề thi xem nhiều