Trang chủ Đề kiểm tra tháng 10

Đề kiểm tra tháng 10

  • Số lượt tham gia: 4 lượt
  • Số câu: 20 câu
  • Thời gian làm bài: 45 phút

Đề kiểm tra tháng 10

60

Chúc mừng

Đã hoàn thành bài Kiểm tra 45 phút
Đề kiểm tra tháng 10

Số câu hỏi trả lời đúng:

Thời gian làm bài:

Đề kiểm tra tháng 10

Câu số 1

Điền vào dấu ba chấm:

17 x 5 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 85
Đáp án chi tiết

17 x 5 = 85

Câu số 2

Tính:

18 x 4 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 72
Đáp án chi tiết

18 x 4 = 72

Câu số 3

Tính:

64 x 3 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 192
Đáp án chi tiết

 

64 x 3 = 192

Câu số 4

Tính:

35 x 6 + 42 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 252
Đáp án chi tiết

35 x 6 + 42

= 210 + 42

= 252

Câu số 5

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

của 8kg là … kg

Đáp án: ... kg
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 2
Đáp án chi tiết

của 8kg là:

8 : 4 = 2 (kg)

Câu số 6

Điền số thich hợp vào chỗ chấm:

 của 18 giờ là: … giờ.

Đáp án: ... giờ
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 9
Đáp án chi tiết

 của 18 giờ là:

18 : 2 = 9 (giờ)

Câu số 7

 của 30 giờ là … giờ.

Đáp án: ... giờ.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 5
Đáp án chi tiết

của 30 giờ là:

30 : 6 = 5 (giờ)

Câu số 8

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 của 54 phút là: … phút.

Đáp án: ... phút.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 9
Đáp án chi tiết

 của 54 phút là:

54 : 6 = 9 (phút)

Câu số 9

Tính:

66 : 3 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 22
Đáp án chi tiết

66 : 3 = 22

Câu số 10

Tính:

88 : 4 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 22
Đáp án chi tiết

88 : 4 = 22

Câu số 11

Tính:

48 : 4 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 12
Đáp án chi tiết

48 : 4 = 12

Câu số 12

Tính:

66 : 6 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 11
Đáp án chi tiết

66 : 6 = 11

Câu số 13

Tìm số dư của phép chia:

31 : 5 

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 1
Đáp án chi tiết

31 : 5 = 6 (dư 1)

Câu số 14

Tìm số dư của phép chia:

20 : 3 

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 2
Đáp án chi tiết

20 : 3 = 6 (dư 2)

Câu số 15

Tính:

7 x 3 + 12 = …

Đáp án:
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 33
Đáp án chi tiết

7 x 3 + 12
= 21 + 12
= 33

Câu số 16

Tìm số chia a, biết:

18 : a = 3

Đáp án: a = ...
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 6
Đáp án chi tiết

a = 18 : 3

a = 6

Câu số 17

Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Đáp án: ... học sinh.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 8
Đáp án chi tiết

Mỗi hàng có số học sinh là:

56 : 7 = 8 (học sinh)

Câu số 18

Trong trang trại nuôi 6 con bò, số lợn nhiều gấp 5 lần số bò. Hỏi trang trại nuôi bao nhiêu con lợn và bò?

Đáp án: ... con.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 36
Đáp án chi tiết

Số lợn trong trang trại đó là:

6 x 5 = 30 (con)

Trang trại nuôi tất cả số con lợn và bò là:

6 + 30 = 36 (con)

Câu số 19

Trên giá sách có 80 quyển sách toán học. Sách văn học bằng 1/2 số sách toán học. Hỏi có bao nhiêu quyển sách văn học?

Đáp án: ... quyển.
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 40
Đáp án chi tiết

Số quyển sách văn học là:

80 : 2 = 40 (quyển)

Câu số 20

Mẹ 36 tuổi, giảm tuổi mẹ đi 6 lần thì được tuổi con. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Đáp án: ... tuổi
Bạn đã trả lời đúng | Đáp án đúng: 6
Đáp án chi tiết

Số tuổi của con là:

36 : 6 = 6 (tuổi)
Đáp số: 6 tuổi

Thời gian còn lại

00:44:60
00:00:00

Số câu đã làm

Câu chưa làm

Câu đã làm

Câu chưa chắc chắn

Câu trả lời đúng

Câu trả lời sai